loading loading

logo

گوپی گلدن آلبینو

قیمت      8,000   8,000 تومان
گوپی گلدن آلبینو  - albino guppy golden

ماهی گوپی reticulata Poecilia از خانواده Poecilidae ،یک ماهی زیبا و مقاوم به شرایط متغیر پرورش در میان ماهیان زینتی و از گونههاي متعلق به مناطق گرمسیري میباشد

که در شرایط مصنوعی پرورش مییابد. محیط مصنوعی پرورش تفاوتهاي زیادي با زیستگاه طبیعی ماهی دارد و ممکن است اثر منفی بر فعالیت تغذیهاي، سلامتی و رشد ماهی بگذارد، که این امر در شرایط استرسزا بیشتر مورد توجه است

 .استرس بهعنوان یکی از مهمترین فاکتورهاي موثر بر تعادل هموستاتیک ماهی و در نهایت رشد و ماندگاري ماهی میباشد