loading loading

logo

بهداشت و درمان ماهي

چهار شنبه 31 مرداد 1397
بهداشت و درمان ماهي

از آن جايي كه ماهيان در آب زندگي مي كنند ، درمان بيماري هاي آنها بسيار دشوار است . جا به جا كردن ماهي ها براي درمان موجب ناراحتي آنها مي شود . ماهي در اثر بيماري اشتهاي خود را از دست مي دهد و دادن دارو به آن مشكل است .
از طرفي تزريق دارو نيز مقرون به صرفه نيست ؛ از اين رو رعايت موارد بهداشتي در پرورش ماهي اهميت خاصي دارد .
برخي از عواملي كه در پرورش ماهي از بروز بيماري جلوگيري مي كنند، عبارت اند از :

۱- رسيدگي به موارد تغذيه اي و بهداشتي .
۲- جلوگيري از طولاني شدن دوره ي پرورش .
۳- عدم استفاده ي بيش از حد از مواد آلي در آماده سازي استخر .
۴- رعايت استاندارد از نظر تراكم ماهي در هكتار .