loading loading

logo

نقش مكملها بر روى ماهيان زينتى

جمعه 8 فروردین 1399
نقش مكملها بر روى ماهيان زينتى

تهيه غذا يكى ا زمهمترين اركان در توليد ماهيان زينتى به شمار ميرود و هزينه غذا به طورمعمول ۳۰ تا ۶۰ درصد كل هزينه لازم براى يك مجموعه توليد ماهيان زينتى را تشكيل ميدهد. بنابراين غذاهاى مصنوعى بايد با توجه به ا صول علمى فرموله شوند وفرآ يندهاى لازم به طور مطلوبى روى آنها صورت گيردبدين ترتيب، در سيستمهاى پرورش ماهى با تراكم بالا تغذيه نامناسب به رشد غير متناسب وبيما ريهاى تغذيه اى مى انجامد واز سوى ديگر ، به علت وجود شرائط نا كافى ، احتما ل ابتلا به بيماريها نيز افزايش ميابد . به منظور تا مين تمامى تركيبات غذا ئى مورد نياز در حد لازم ، به كارگيرى مقادير متعادلى از آ نها براى دستيابى به رشد مناسب ضرورى است.

اصولاً اجزاى جيره به دسته هاى ذيل تقسيم بندى ميشوند : منابع پروتئين ، منابع چربى ، منابع ويتامين ، منابع مواد معدنى ، مواد رنگدانه و . . . .
اغلب توليد كنندگان ونگهدارندگان ماهيان زينتى با استفاده از دل گاو ، دل مرغ ، گوشت ماهى وميگو ، پودر ماهى و. . . . نيازهاى پروتئينى وتا حدودى چربيهاى ضرورى ماهيان زينتى را تا مين ميكنند اكثراً تصور ميكنند چربى براى ماهيان زينتى مضر ميباشد ولى چربيهاى ضرورى براى رشد و سلامتى ماهيان زينتى بسيار ضرورى هستند اين چربيها عمدتاً در روغن ماهى وروغن كبد ماهى وروغنهاى گياهى كه عمدتاً شامل روغن سويا ، ذرت ، با دام زمينى و آ فتابگردان ميباشند البته اين نكته ضروريست كه تمامى اين روغنها بويژه روغنهاى حاصل از

آبزيان دريائى را بايد با استفاده از تركيبات آ نتى ا كسيدان تثبيت نمود كمبود چربيهاى ضرورى در ماهيان زينتى باعث كاهش رشد ، خراشيدگى باله دُ مى ، التهاب كبد ، تاخير در بلوغ جنسى ، كاهش خروج ماهيها از تخم وبر بقاء لارو اثر گذار است البته اين نكته قابل تذكر است كه در مصرف چربيها در خوراك نبايستى زياده روى كرد زيرا مصرف بيش از حد چربيها براى ماهى مضر ميباشد

مقدار ۲۵ تا ۳۰ سى سى روغن در يك كيلو خوراك توصيه ميگردد البته وقتى تمامى اجزاخوراك با هم مخلوط گرديد در آ خرين مرحله روغن را اضافه ميكنيم و غذائى كه روغن به آ ن اضافه شده است را بهتر است بعد از چند ساعت از اضافه كردن روغن براى تغذيه ماهيها استفاده شود ويتامينها ومواد معدنى وجود ويتامينها و موا د معدنى براى بقا ، رشد وتوليد مثل ماهيان زينتى بسيار ضرورى هستند مواد غذائى طبيعى ممكن است به تنهائى براى حفظ حيات جمعيت ماهيان زينتى در يك سيستم پرورشى كافيست اما براى بالا بردن كيفيت توليد

از تمامى جهات ومتعاقب آن يك سود دهى قابل قبول اين مواد غذائى كافى نيستند كمبود ويتامينها ومواد معدنى در ماهيان زينتى شامل : كاهش اشتها ، طولا نى تر شدن دوره رُشد ماهى ، تا خير در بلوغ جنسى ماهى ، كاهش در تعداد ودفعات تخمريزى ، در توليد اسپرم ، افزايش حساسيت ماهى به عوامل بيماريزا واسترس ، خونريزى داخلى وخارجى ،ايجاد ناهنجارى در شكل ظاهرى ماهى ( مانند تغيير در شكل وفُرم باله ها ، كوتاهى طول بدن ، كوتاه شدن سرپوش آ بششى ، تغيير شكل فكها ، انحناء ستون فقرا ت و. . . . )

بى رنگ شدن ماهى ، خراشيدگى باله ها ، كاهش جذب كلسيم از آ ب محيط اطراف ، تورم 
در كبد وكليه ، فعاليت اندك ماهى ( عدم تحرك ماهى ) ، ترس از نور در برخى از گونه ها ، مات شدن چشمها ، ايجاد ضايعات سياه در بدن وآ بششها ، از دست رفتن رنگدانه ها وسياه شدگى در ماهى ، ريزش فلسها ، تجمع چربى در كبد ، طولانى شدن ترميم زخمها و خراشها ايجاد بيمارى سوراخ در سر ماهيها به خصوص در سيچلايدها ، تلفات در لاروها وايجاد حالت پريشانى وبيحالى در ماهى ميبا شد اغلب توليد كنندگان ماهيان زينتى به غذاى دست ساز خودشان ، مولتى ويتامين انسانی و يا سبزيجات مختلف اضافه ميكنند كه تصور

ميكنند نياز ويتامين ماهيان خود را تامين ميكنند شما بايد اين نكته را بدانيد كه ويتامينهاى انسانى بدليل مايع بودن ، اكثر آ ن به دليل نفوذ در آ ب ا كسيده ميشوند وخاصيت اصلى خود را از دست ميدهند ودر ضمن محيط آ بى محل زندگى ماهيان را آ لوده ميكنند وباعث رشد كنترل نشده ميكروارگانيسمها شده كه متعاقب آ ن سطح اُ كسيژن آ ب كاهش يافته و عوامل استرس زا در محيط بوجود مى آ يند كه اين وضعيت بهيچ وجه براى توليد كننده مناسب نيست.

توصيه ميشودمكمل ويتامين وموا د معدنى استفاده شود كه اولاً مخصوص آ بزيان باشند و ثانياً به صورت پودر بوده ودر برا بر حرارت و رطوبت مقاوم باشند البته اين نكته قابل تذكر است مصرف سبزيجات مثل : اسفناج پخته ، نخود فرنگى پخته پوست گرفته شده ، جوانه گندم ، فلفل ،كلم قرمز پخته ، حبوبات پخته شده ، سويا ، يونجه و . . . . بسيار خوب است و براى ماهى بسيار مفيد است اما براى رشد ، بقا وتوليد مثل ايده آ ل در يك محيط پرورش متراكم كامل وكافى نميبا شد و مصرف زيا دآ نها باعث آ لودگى آ ب ميشود ازويتامينهاى ضرورى

براى ماهيان زينتى ميتوا ن به ويتامين A ، B1 ، B2 ، B5 ، B6 ،B12 ، C ، D3 ، E ، H (بيوتين) ، K3 و كولين كُلرايد اشاره كرد واز موا د معدنى ضرورى ميتوان به منگنز ، آ هن ، روى ، سلنيم ، يُد ، كُبالت اشاره كردالبته مقدار مصرف عناصر ذكر شده داراى يك حد استاندارد ميباشد كه بايستى تحت نظر يك تخصص آ بزيان مصرف شود البته اين نكته قابل ذكر ميبا شد كه هر يك از ويتامينها ومواد معد نى داراى تاثير مخصوص به خود ميباشند و كمبود هر يك كدام ا ز ويتامينها را ساير ويتامينها نميتوانند جبران كنند وما بايستى ويتامينها ومواد معد نى را به صورت تركيبى از انواع ويتامينها ( به صورت كمپلكس مولتى ويتامين ومواد معد نى ) و مواد معدنى ، البته با محاسبه دقيق مقدار مورد نياز براى رشد ، بقا وتوليد مثل براى ماهيان زينتى مصرف نمائيم